Aktuellt

GYtterligare anslutningar till fjärrvärmeanläggningen

Hökerum Fjärrvärme har byggts ut under åren och senaste större utbyggnaden var anslutning av Stubos fastigheter, detta innebär även att en uppdatering av panncentralen. Installationen innebär att ytterligare 30 lägenheter anslöts. Hökerums fjärrvärme producerar värme från traktens skogar och är en del av det lokala kretsloppet. Genom investeringar och intrimning har mätningar gjort som visar att 99.8 procent av energin som produceras är fossilfri. Det är bättre än de flesta fjärrvärmenät i Sverige. Mycket beroende på korta transporten, lite reservkraft och dimensionering av systemet.

Det finns alltid mer att göra men kanske den största förbättringen är att konvertera ytterligare hushåll som använder dyrare och mindre miljövänlig uppvärmning.

Fjärrvärmeanläggningen är idag 47 villor, 38 lägenheter och 2 företag.

Nästa steg är att införskaffa ytterligare en flispanna för framtida utveckling.

Genom Eu jordbruksfond har denna investering gjort möjlig. Allt för att skapa en hållbar verksamhet på landsbygden.

Om projektet

Mål och bakgrund

Värmeverket i Hökerum har i dagsläget överkapacitet och önskar flytta huvuddelen av förbränningen ut ur boendeområdet till fd sågverksområdet. För att detta ska bli verklighet krävs det en byggnation av en värmekulvert mellan ny placering och befintlig anslutningspunkt vid äldreboendet (kulverten byggs under mark). Men för att finansiera kulverten behöver systemet utökas och erbjudandet på denna hemsida berättar hur du som husägare kan dra nytta av detta. Genom att ansluta hus längs kulverten till sågverksområdet så kan investeringen bli möjlig.

I samband med kulvertanläggningen samgrävs fiberanslutning till husen så att synergier skapar möjlighet till låga kostnader och avgifter.

Målet är att skapa en situation där alla blir vinnare av utbyggnaden. Alla hushåll får möjlighet till fiberanslutning och möjlighet till billig uppvärmning samtidigt som värmeproduktionen flyttas ut ur boendemiljön. Värmepannan blir vid en utbyggnad nyttjad mer och därmed blir driften mer anpassad till pannans kapacitet och förbränningen optimerad.

Fibernätverket skapar nya möjligheter med internet, tv och telefoni. I förlängningen ger detta högre fastighetsvärden men framförallt ett enklare och bekvämare boende. Vi skapar en lokal hållbar miljö där alla blir långsiktiga vinnare. Helt enkelt Hökerum blir ett bättre samhälle.

Fjärrvärmeanslutning

Att ansluta till Hökerums fjärrvärme ger möjligheten till en underhållsfri billigare uppvärmning av bostadshuset.

Med en anslutning till det planerade fjärrvärme nätet kan varje fastighet få billig och miljövänlig värme till ett pris som konkurrerar med dagens alternativ.

Huset ansluts till en värmeledning som alltid ger den värme som huset behöver. Installationsutrustningen är mycket liten och tar minimal plats i huset, mindre än dagens uppvärmning.

All installation sker under mark och kommer inte påverka dagens öppna områden mellan husen. Allt bränsle produceras i närområdet av kvistar och grenar som görs till träflis och blir fjärrvärmevärme. Produktion nära konsumtion gynnar alla både ekonomin och miljön.

För mer exakta priser och förhållanden för just din fastighet så se de olika kalkylfallen. Förslag är att värmeavtal skrivs med fast pris på 2 år eller längre. Det blir inget villkor att ansluta både värme och fiber, vardera installation kan göras helt oberoende. Görs båda samtidigt så kommer den totala anslutningskostnaden att minskas. Driften av fjärrvärmenätet i Hökerum planeras skötas av de idag ansvariga för värmeverket.

Några tips på intressanta länkar:
Svensk Fjärrvärme
REKO Fjärrvärme

Kalkyler

Direktverkande El till Fjärrvärme
Olja till Fjärrvärme
Pelletseldning till Fjärrvärme
Värmepump till Fjärrvärme
Vedeldning till Fjärrvärme

Avtal

Anslutningsavtal Fjärrvärme
Allmänna avtalsvillkor för konsument
Tekniska bestämmelser

Fiberanslutning

Att installera fiber är idag det som staten och tekniken satsar på som framtidens system för TV, Internet och telefoni

Med en fiber anslutning till huset skapas en ny värld av möjligheter. Internet med hastigheter som möjliggör jobb hemifrån, dagens/framtidens online spel och filmer/webbsändningar i realtid. TVn; de kanaler som önskas kommer via fibern. Möjlighet att se filmer och program precis när så önskas. Detta i en kvalité som är långt högre än dagens andra tekniker(Satellit, marksänt, kabel). Månadspriset gentemot dagens abonnemang är lägre.

Blir det en hög anslutningsgrad så kommer priset per anslutning lägre än för de flesta orter i Sverige. Detta är även beroende på att det kan samförläggas med värmeinstallationen. Det är inget vilkor att ansluta både värme och fiber, vardera installation kan göras helt oberoende. En fiberanslutning minskar de totala månadskostnaderna och där med betalas anslutningskostnaden tillbaka. Att investera i fiber ger en ökad attraktion till fastigheten som på sikt är fördelaktigt för värdet av fastigheten.

2/3 av installationens kostnad är grävning och denna samkörs med värmesystemet vilket skapar en låg anslutningskostnad. Nätet som byggs är ett öppet nät där det är fritt för Dig som abonnent att välja tjänsteleverantörer. Några exempel på möjliga tjänsteleverantör är Telia, Tele2, Comhem, Alltele osv. Möjlig TV utbud kan vara Comhem, Telia, Sappa och Viasat. En vanlig kostnad för TV, Internet och telefoni är 250-350kr/månad.

Grov teknisk information:
Internet hastighet: upp till1000mbit
Telefoni – fungerar i vanliga telefonjacket.
TV – flera 100 kanaler de flesta i HD sändning.
Fullständig anslutningskostnad per hushåll är 12 000kr inkl moms
Anslutning mot Ulricehamns fibernätverk.
Utbyggnaden sker genom ett samarbete mellan Hökerums närvärmenät och UEAB.

Några tips på intressanta länkar:
Quadracom
Telia

Avtal

Anslutningsavtal Fiber

Karta

Planerat täcknings- & kulvertområde

 

Närproducerat för miljön

Genom att ansluta sig till fjärrvärmen i Hökerum kan du bidra till en levande landsbygd.

Klimatsmart

Träbränsle, eller biobränsle som det även kan kallas, är ett klimatsmart alternativ med en kort produktionscykel. Träprodukten växer upp och produceras förhållandevis snabbt i relation till andra energialternativ som tex. olja eller kol vilket har en produktionstid på hundratals miljoner år (vilket brukar kallas icke förnyelsebar energi då produktionstiden är orimlig i förhållande till människans omloppstid). Eftersom omloppstiden är kort för träprodukter ingår uppväxt, nedbrytning eller förbränning som en naturlig del i jordens egna ekosystem och påverkar inte den jämnvikt av koldioxid som finns på vår jord. Att värma sin bostad är därmed ett klimatsmart sätt att hålla sig varm.

Minskad elförbrukning

Genom att välja biobränsle kan elförbrukningen minskas. Idag producerar många enfamiljshus värme genom värmepumpar där pumpen drivs av el. Elen kan ha många ursprung såsom vatten, vind eller kärnkraft. Det vanligaste i Sverige är kärnkraft och vattenkraft. En del av elproduktionen kommer från kolkraft och kärnkraft vilket har klart negativa konsekvenser både för den globala miljön och för framtida generationer. Minskar vi förbrukningen av el kommer vi att minska behovet av kol och kärnkraft. Genom att värma sitt hus med biobränsle kapas ett omvandlingssteg och ursprungsenergin kommer från förnyelsebar och klimatsmart energi som i detta fallet dessutom är närproducerad.

Närproducerat

Energin till värmeverket i Hökerum växer i skogar på närbelägna gårdar runt Hökerum, torkas i solen under sommaren, förädlas till flis på gården, transporteras till Hökerum, förbränns och ger värme genom ett vattenburet ledningssystem. Produktion och konsumtion är extremt tätt sammankopplad och tack vare detta minskar belastningen och koldioxidutsläppen i alla produktionssteg. Detta gör naturligtvis att kostnaderna kan hållas nere för dig som konsument samtidigt som skogsägarna kan förädla sina skogsprodukter och göra landsbygden levande och livskraftig. Denna täta produktionskedja tjänar både miljön, bygden och din plånbok på!

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Sjöbreareds Gård, 523 98 Hökerum

070-365 56 32

info@fjarrvarmeihokerum.se

www.fjarrvarmeihokerum.se